Hjelp til å finne himmelveien Nr. 4. 23 April 2020, 9. Årgang

For det er nok . . .
Betraktninger fra 1 Peters Brev (69)                                              

«For det er nok at dere i den tid som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig avgudsdyrkelse», 1 Peters brev 4:3

I dette verset peker apostelen Peter tilbake på hvordan de levde før de ble kristne. Dette treffer mange av oss i dag også. De hadde tidligere gjort hedningenes vilje. Sett i fra et Bibelsk perspektiv er en hedning en person som ikke er jøde. Vi ser at apostelen Paulus deler opp mennesker i tre forskjellige kategorier: Jøder, hedninger og Guds menighet, (1 Kor 10:32). Jøder var av Israels ætt. En hedning er en som tilhører alle andre folkeslag på jorden. En frelst jøde eller en frelst hedning blir tilhørende Guds menighet på jorden. For eksempel ble mennesker fra Hellas eller Italia som ble kristne, kalt for hedningekristne.

Når vi snakker om hedninger, så er det mange som tenker på mennesker som lever i en eller annen stamme ett eller annet sted i verden.  Bibelens definisjon på en hedning er en person som ikke kjenner Gud. De hadde levd som hedninger, i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå hadde de blitt kristne. De hadde blitt født på ny, nye skapninger i Jesus Kristus. Gud hadde forandret livene deres. Og ved Guds hjelp skulle disse lastene de hadde hatt fra tidligere legges av.

Hva er det som får en ung mann på 20 år, som ligger under for alkohol, til å tømme ut alle vinflaskene han har laget? Hva er det som får noen til å slutte å se på skitne filmer?  Hva er det som skjer med et menneske som forandrer språket? Noen som tidligere bannet, nesten annet hvert ord? Hva får en person til å begynne å lese i Bibelen? En bok som ikke tidligere var aktuell å eie engang.  Jo, det Guds under som skjer i menneskets hjerte når en åpner opp for Jesus Kristus. En blir ganske enkelt ikke den samme. En får en gjenfødt ånd. Vi mennesker er skapt i Guds bilde. Gud består av Gud Fader, Gud Sønn, og Gud Den Hellige Ånd. Vi mennesker er en sjel som har en ånd og som bor i en kropp, (1 Tess 5:23, Hebr. 4:12).  Den ånd som bor i oss vil aldri slutte å eksistere. Slik har Gud skapt mennesket.

Denne vår ånd, er i utgangspunktet gjenstridig mot Gud. Vi er født syndere, og hvis ikke det skjer en forvandling, så dør vi også som syndere. «Syndens lønn er døden», Rom. 6:23. Det må skje noe med vår ånd hvis den skal bli reddet. Vår ånd må bli født på ny. Det skjer ved en påvirkning fra Guds levende Ord, og fra Guds Hellige Ånd. Når vi leser eller hører Guds ord, og tar det til oss, tror det, og ønsker Jesus Kristus velkommen inn i våre liv, da ordner Gud resten. Da fødes vi på ny. Denne gjenfødelsen er en Guds gave, det er ikke av oss selv, kun av nåde, (Ef. 2:8-9).

Hva får et menneske til å bruke sin tid og sine krefter på å dele dette med andre mennesker?  Jo, når en har erfart hva Gud kan gjøre, da er det ingenting i livet som kan sidestilles med det. Det er underfullt!

Når Jesus gikk omkring blant Jerusalems innbyggere fortalte han dem om det evige liv, om en kommende dom, og hvordan de kunne unnslippe en evig fortapelse.  Dessverre så var de fleste han forkynte for ikke interessert i å høre sannheten. Ved ett tilfelle sa han til dem: «Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke», Matt 23:37.

Himmelen – Hjem, kjære hjem (1) – av William MacDonald
Er det bare én vei til Gud?

Dette er sant for alle Guds barn:
«Vi er like sikre på himmelen som om vi allerede var der.»

Bibelen taler om to hovedveier for det en kan kalle «livets landskap». Den ene veien er bred, den andre er smal. Den første er ikke bred fordi den er jevnere, mer fornuftig eller mer sikker. Snarere er det den mest trafikkerte veien. Den andre veien er smal, ikke fordi den er vanskelig, usikker eller ufremkommelig, men fordi det ikke er så mange som velger den.

Den brede veien representerer den populære læren om frelse ved gode gjerninger. De som reiser på den søker å tjene eller fortjene evig liv. De fleste tror at dette er den rette veien, (Ordspråkene 14:12). Den smale veien tilbyr frelse som en gratis gave til de som omvender seg fra sine synder og mottar Herren Jesus Kristus ved tro. De erkjenner at de ikke fortjener frelse, men tvert imot fortjener det motsatte.

Den brede veien fører til ødeleggelse (Ordspråkene 16:25). Destinasjonen for de på den smale veien er himmelen.

Frelseren likestiller seg med den smale veien og sier: “Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg” (Johannes 14: 6)

For å komme seg på den brede veien, trenger en person ikke å gjøre noe; vi er alle med på den veien fra fødselen. For å komme oss på den smale veien må vi:

  1. Forlate den brede veien ved å gi avkall på alle anstrengelser for å redde oss selv ved gode gjerninger eller god karakter;
  2. omvende oss fra våre synder;
  3. tro at Frelseren døde på korset som vår stedfortreder og betalte straffen for alle våre synder;
  4. og så motta Jesus Kristus som vår Herre og frelser ved en bestemt troshandling, avhengig av ham alene som vår rett til å komme til himmelen.

Så snart noen av oss gjør det, er vi på den smale veien som fører til liv. Vi er frelst fra helvete. Vi er omvendt til Gud. Vi er gjort skikket til “å få del i de helliges arv i lyset” (Kol. 1:12 ). Vi er like sikre på himmelen som om vi allerede var der.

Bevis på Guds eksistens (21) – Av Mark Cahill
Oppfylte profetier

Nå som vi vet at det finnes overveldende bevis på at Bibelen er sann, begynner vår undersøkelse å tilspisse
seg. Denne bokens Gud er bare helt underfull! En av de første tingene vi legger merke til, er at Gud er Skaperen av dette universet:

Salme 19:1:  «Himlene forkynner Guds herlighet.»

Salme 89:12: «Himlene er Dine, også jorden er Din. Verden og alt som fyller den, det er Du som har grunnfestet dem.»

Jesaja 44:24: «Så sier Herren, din gjenløser, han som dannet deg fra mors liv: Jeg er Herren, som gjør alle ting. Jeg utspente himlene alene, og bredte ut jorden uten hjelp fra noen.»

Åpenbaringen 4:11: «Du er verdig, Herre, til å få prisen og æren og makten. For Du har skapt alle ting, og ved Din vilje ble de skapt.»

Leave a Reply